Písmák
Uživatel:
Heslo:
chci být viděn
Nemáte účet? Založte si!
Zapomenuté heslo

+16 neviditelných
Sdružení OSA Písmák, nástin stanov
datum / id11.04.2001 / 22704Vytisknout |
autorOlda
kategorieLiterární diskuse
zobrazeno5540x
počet tipů1
v oblíbených0x
zařazeno do klubůDílo není v žádném klubu.
Prolog
Níže přepisuji možné stanovy občanského sdružení okolo Písmáka, tak jak jsme je na sobotní schůzce dali dohromady. Podoba jistě není konečná, proto ji prosím připomínkujte.
Ještě jednou podotýkám, že sdružení má za cíl podporovat literární tvorbu a Písmáka. Sdružení z něj (člensky) vychází, ale neovládá. Mělo by poskytovat autorům záštitu právního subjektu pro jednání s jinými – ať už nakladateli, redakcemi či nadacemi. Mělo by poskytnou možnost financovat (přijímat sponzorské dary) a vynakládat je na projekty Písmáka, či samotných členů, autorů.
Sdružení OSA Písmák, nástin stanov
Stanovy sdružení OSA Písmák (Občanské sdružení autorů Písmáka) ČLÁNEK I. Název, sídlo, územní působnost 1.Sdružení nese název OSA Písmák a sídlí v Praze na adrese Tanvaldská 1335, 18200 Praha 8 2. Sdružení provozuje svou činnost na celém území České republiky jako organizace, je právnickou osobou, která se řídí českým právním řádem a těmito stanovami. ČLÁNEK II. 1. Poslání a zaměření činnosti Cílem občanského sdružení OSA Písmák je všestranná podpora literární tvorby a sdružování lidí všech generací se společnými zájmy v oblastech kultury, zejména literatury. 2. Naplnění svých cílů dosahuje následujícími činnostmi: Všeobecná podpora internetového serveru Písmák a souvisejících aktivit. 3. Tímto se činnost sdružení charakterizuje, ale neomezuje. ČLÁNEK III. Organizační struktura 1. Valná hromada (dále jen VH). 2. Správní rada (dále jen SR): předseda, místopředseda. 3. Kontrolní komise (dále jen KK). 4. Autorské kluby(dále už jen AK). 5. Pracovní rady, komise apod. dočasná seskupení ČLÁNEK IV. Působnost orgánů sdružení 1. VH všech členů je nejvyšším orgánem sdružení OSA Písmák. Rozhoduje o všech zásadních záležitostech jeho činnosti, schvaluje hospodaření a změny stanov, projednává návrhy SR, řeší otázky členství. a) Řádná VH se koná minimálně jedenkrát ročně. VH svolává SR, přičemž čas, místo, začátek shromáždění a pořad jednání musejí být oznámeny, nebo vystaveny na serveru Písmák současně s pozvánkou. b) Mimořádná VH se svolává rozhodnutím rady, nebo na žádost minimálně 10% členů s udáním důvodu svolání. c) VH je usnášeníschopná za přítomnosti minimálně jedné třetiny členů. Pokud není VH ve stanovenou hodinu usnášeníschopná, koná se o hodinu později se stejným pořadem jednání, a toto shromáždění je, za podmínky přítomnosti alespoň dvou členů SR, bez ohledu na počet přítomných, usnášeníschopné. d) Pokud se má rozhodnout o změně stanov nebo o rozpuštění sdružení, pak je nutný souhlas dvoutřetinové většiny všech přítomných členů a splnění podmínky přítomnosti alespoň dvou členů SR. Při stejném počtu hlasů rozhoduje předsedající, zvolený dle jednacího řádu. e) O každém jednání VH je veden protokol, který bude vystaven na serveru Písmák, na jehož kopii má právo každý řádný člen bez ohledu na jeho účast na VH. f) Hlasovací právo náleží členům, kteří zaplatili členské příspěvky. Účastnit se jednání VH mohou spoluautoři či spolupracovníci členů, avšak nemají hlasovací právo. 2. SR řídí a rozhoduje za sdružení OSA Písmák v období mezi VH. Předkládá zprávy a návrhy VH, připravuje její jednání. Určuje prostředky a způsob zajišťování funkcí a rozvoje sdružení OSA Písmák, vytváří jeho program a schvaluje rozpočet jednotlivých akcí. a) SR je statutárním orgánem sdružení OSA Písmák. b) SR se skládá z minimálně tří členů sdružení a maximálně z deseti členů sdružení. Ze svých řad volí předsedu a dva místopředsedy. Počet volených členův SR může být upraven hlasováním nadpoloviční většinou VH. c) Členové SR jsou voleni VH. SR má právo při rezignaci svých členů kooptovat náhradníky, avšak počet kooptovaných řádných členů nesmí v průběhu celého funkčního období přesáhnout 2. d) SR rozhoduje ve všech věcech sdružení prostou většinou hlasů přítomných členů při nutné minimálně nadpoloviční účasti všech zvolených členů SR na jejím zasedání. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, při jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy. e) SR je odpovědná VH. Pokud není SR v důsledku rezignace více než dvou svých řádných členů usnášeníschopná, musí VH zvolit novou. V tomto případě svolává mimořádnou VH některý člen sdružení OSA Písmák. f) Funkční období SR stanoví VH dle potřeby. SR je svolávána dle potřeby, nejméně však čtyřikrát do roka. O usneseních SR je veden protokol. g) Sdružení navenek zastupuje samostatně předseda nebo místopředseda společně s některým dalším členem SR. 3. Kontrolní komise a) KK provádí kontrolu vedení účtů, výsledků hospodaření, jakožto i dalších oblastí života sdružení OSA Písmák, na nichž se usnese. O výsledcích revize podává jednou ročně zprávu SR a VH. b) KK je volená na žádost VH na dobu určenou VH, počet jejích členů určuje VH dle potřeby. c) Členství v KK je neslučitelné s členstvím v SR. KK rozhoduje stejným mechanismem jako SR. d) Členové KK mohou zvolit ze svého středu předsedu, který řídí a koordinuje činnost KK. Předseda či pověřený člen KK rady přednese na každém jednání VH zprávu o činnosti. VH může KK ukládat úkoly v rámci její působnosti. e) Členové KK mají právo účastnit se jednání VH a dostat uděleno slovo, kdykoliv o to požádají, podle jednacího řádu. 4. Autorský klub a) AK má právo samostatně vytvářet a předkládat projekty SROV. SR je povinna vydat zdůvodněné stanovisko a to nejpozději do 30 dnů ode dne předání projektu. SR má právo zamítnout projekt na základě hlasování, kdy se vyjádří alespoň dvě třetiny přítomných členů proti realizaci projektu. SR posuzuje projekty v pořadí, ve kterém byly předloženy a přiděluje prostředky k jejich realizaci. b) AK se ustavuje schůzí členů, definuje svůj jednací řád a volí zástupce pro jednání se SR. c) Zástupce AK musí být členem OS. 5. Pracovní rady, komise apod. dočasná seskupení. Dočasná pracovní seskupení svolává SR pro realizaci dílčích úkolů a projektů, souvisejících s činnosti sdružení OSA Písmák. Tato seskupení nemají žádnou právní subjektivitu. ČLÁNEK V. Členství 1. Vedle členů přípravného výboru, kteří se stávají členy dnem registrace sdružení, se může stát členem sdružení OSA Písmák kterákoliv fyzická osoba, která splní následující podmínky: a) souhlasí s posláním a cíli sdružení OSA Písmák b) platí členský příspěvek každý rok 2. Členství ve sdružení OSA Písmák může být ukončeno na základě rozhodnutí SR 3. Výše členských příspěvků a termín splatnosti je pro každý rok stanovená SR podle zásad schválených VH. 4. Člen má právo na základě vlastního svobodného rozhodnutí kdykoli ukončit své členství ve sdružení OSA Písmák, členský příspěvek za daný rok nebude navrácen. 5. Čestné členství - kandidátům, kteří výrazně přispěli k plnění cílů a poslání sdružení OSA Písmák, ale kteří nechtějí nebo nemohou být jeho členy, může SR navrhnout udělení čestného členství. V případě, že takto navržený kandidát – fyzická osoba – s tímto návrhem souhlasí a za podmínky, že tento návrh schválí valná hromada, stává se kandidát čestným členem sdružení OSA Písmák. V době od navržení čestného členství do nejbližší valné hromady se v případě, že kandidát návrh přijme, na takového kandidáta pohlíží jako na čestného člena. Čestní členové jsou osvobozeni od placení členských příspěvků, mohou se zúčastnit jednání VH s hlasem poradním, mají právo aktivně se účastnit práce v pracovních radách a komisích. ČLÁNEK VI. Členská práva a povinnosti 1. Členové mají zejména tato práva: a) volit a být voleni do orgánů sdružení OSA Písmák. b) podávat návrhy a doporučení všem orgánům sdružení OSA Písmák. c) užívat podle pravidel určených SR prostředky a zařízení sdružení. d) být informováni o činnosti sdružení OSA Písmák a účastnit se jeho akcí. 2. Členové sdružení OSA Písmák mají povinnost dodržovat jeho stanovy, stejně jako rozhodnutí orgánů sdružení. Členové mají povinnost platit členské příspěvky ve stanovené lhůtě. 3. Členové mají povinnost přispívat k naplňování cílů a poslání sdružení OSA Písmák a upustit od všeho, co by mohlo uškodit zájmům sdružení. 4. Hlasovací právo náleží pouze členům, kteří zaplatili členské příspěvky za příslušný rok. ČLÁNEK VII. 1. Hospodaření sdružení OSA Písmák Majetek a finanční prostředky nutné k realizaci svých cílů sdružení OSA Písmák získává z členských příspěvků (podle zásad schválených SR a VH), z darů a dědictví, z jiných zákonných zdrojů. Sdružení OSA Písmák s nimi hospodaří podle obecně závazných právních předpisů. 2. Podpisové právo a) Podepisování za sdružení OSA Písmák se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu sdružení OSA Písmák připojí svůj podpis samostatně předseda, popřípadě společně místopředseda s dalším členem SR. V odůvodněných případech může předseda svou pravomoc delegovat na pověřeného člena sdružení. b) V případě zavazování sdružení OSA Písmák nad částku 50 000,- Kč či při zatěžování či zcizování majetku podepisuje pouze předseda společně s jedním řádným členem SR. K tomuto podpisu musí mít jako doklad řádné potvrzení o pověření SR na základě hlasování dvoutřetinové většiny VH. c) Při nebezpečí z prodlení má předseda právo přijmout na svou odpovědnost nezbytná opatření i nad rámec své kompetence, o nichž dodatečně informuje SR, popř. VH, které se k takovému jednání musí vyjádřit. ČLÁNEK VIII. Zánik sdružení OSA Písmák 1. O zániku sdružení OSA Písmák může být rozhodnuto jen na řádné nebo mimořádné VH a pouze dvoutřetinovou většinou přítomných členů s hlasovacím právem a za podmínky přítomnosti alespoň tří členů SR. 2. V případě dobrovolného rozpuštění také VH rozhodne o majetku sdružení OSA Písmák, který by měl připadnout neziskové organizaci se stejným či podobným zaměřením nebo věnován humanitární organizaci. 3. Jinak platí pro likvidaci sdružení OSA Písmák i jeho majetku obecně závazné právní předpisy (Obchodní zákoník) ČLÁNEK IX. Závěrečné ustanovení 1. Změny těchto stanov OSY Písmák provádí VH sdružení OSA Písmák. 2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra ČR.
Sdílejte dílo:Názory čtenářů (Zobrazit smazané)

|< <
> >|

27.04.2001 00:00:00blázen
Napadlo mě, že možnost stát se řádnými členy sdružení by měli mít pouze autoři registrovaní tady na serveru (snad trochu xenofobie, ale to, že tu je někdo zaregistrovaný, zaručuje alespoň určitou míru zájmu a snad i znalosti prostředí).
24.04.2001 00:00:00ViNiL
Domnívám se, že OSA je neobyčejně.... vhodn7 nazev....
22.04.2001 00:00:00kalinka
tisknu si to na doma, ale musím se přidat k Břízovi, protože OSA mě švihla do vočíček fakt docela brutálně a jsem rozhodně proti jakémukoliv zavdávání možných dohadů, že s touto nechutnou organizací máme cokkoliv společného!:o)

zatím...
21.04.2001 00:00:00Sala
Oldu stavím na 1. místo!!! za zásluhy :-) veřejným počinem.
Hodně písemného zdaru.
*!
20.04.2001 00:00:00Merle
je pravda, že Olda (a jeho právo veta) tam zapsán není, a zřejmě by měl být...
13.04.2001 00:00:00Bacil
Dvě poznámky k Břízovi:

a) VH je podle mě potřeba a internetovou konferecí nehradit nelze - však asi nebude moc často, ale jde o vážné věci, SR musí někde dostat čitelný mandát a vědět, že za ní někdo stojí

b) počet členů SR podle mě nemusí být lichý, stejně pochybuju, že by někdy přišli na schůzku všichni, a navíc je lépe, když se důležité věci dohodnou jakž takž konsensem, než aby rozhodoval něčí jeden hlas navíc (osobní zkušenost z několika spolků, jimiž jsem prošel)
13.04.2001 00:00:00Bříza

Bacil:....

ad a): vysvětli prosím proč nelze? Brání - li tomu zákon, určitě existuje cesta, jak ho bez porušení obejít (jsme v Čechách :c). Proč by internetem zprostředkovaný mandát měl být slabší, než papírovou formou ? Nerad bych se kvůli básničkám "za trest" věnoval schůzování -

b) konsensus: lépe to je, ale ještě lépe je být připraven. Myslím, že období "jednotných názorů" máme zaplaťpánbůh za sebou(pohleď na některá z posledních auditek). Pokud by se vše (většinou ! - nezpochybňuji existenci situací, kde osobní kontakt je nutností) odbývalo internetem, není důvod, proč by se nemohli vyjádřit všichni členové SR. Je rozdíl, mezi unavenými družstevníky a živoucími poety ..... :c)
13.04.2001 00:00:00papouch
admin
prosíííím..... OSA nééééééééééééééééééééééé
fňuk :'-(
13.04.2001 00:00:00Rastin
papouchu :-)
13.04.2001 00:00:00Bacil
Břízo, určité věci je lepší osobně. Někomu zkolabuje server, odpojí ho, nepůjde proud... valná hromada je valná hromada. Nechtějme být hyper-"e".

|< <
> >|
Všechny kritiky na jednu stránkuKritiky a názory mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.
Veškerá autorská práva na jednotlivá díla náleží výhradně jejich autorům. Právní odpovědnost za obsah uveřejněného díla nese jeho autor v plné míře.