Písmák
Uživatel:
Heslo:
chci být viděn
Nemáte účet? Založte si!
Zapomenuté heslo

+4 neviditelných
Stanovy sdruźení OKAP (#2)
datum / id03.05.2001 / 24125Vytisknout |
autorOlda
kategorieLiterární diskuse
zobrazeno6009x
počet tipů1
v oblíbených0x
zařazeno do klubůDílo není v žádném klubu.
Prolog
Další schůzka dala vznik „zakládacímu výboru sdružení Písmák“. Tedy především se mění název – viz níže. Několik poopravených překlepů. Zásadních změn stanovy nedoznaly, provedené změny jsou zvýrazněny tučně.
Pod text připojili podpis autoři: Olda, Inventor, Sonatina, Vio, Miroslawek, Sůva, Ufo, Rivka, Špuntík, Stevenson, Quin, Merle, Jochaniem, Funda, Zámek, Merlin.
Stanovy sdruźení OKAP (#2)
Stanovy sdružení Písmák (Občanský klub autorů Písmáka) ČLÁNEK I. Název, sídlo, územní působnost 1.Sdružení nese název Písmák (dále jen sdružení) a sídlí v Praze na adrese Tanvaldská 1335, 18200 Praha 8 2. Sdružení provozuje svou činnost na celém území České republiky jako organizace, je právnickou osobou, která se řídí českým právním řádem a těmito stanovami. ČLÁNEK II. 1. Poslání a zaměření činnosti Cílem občanského sdružení Písmák je všestranná podpora literární tvorby a sdružování lidí všech generací se společnými zájmy v oblastech kultury, zejména literatury. 2. Naplnění svých cílů dosahuje následujícími činnostmi: Všeobecná podpora internetového serveru Písmák a souvisejících aktivit. 3. Tímto se činnost sdružení charakterizuje, ale neomezuje. ČLÁNEK III. Organizační struktura 1. Valná hromada (dále jen VH). 2. Správní rada (dále jen SR): předseda, místopředseda. 3. Kontrolní komise (dále jen KK). 4. Autorské kluby(dále už jen AK). 5. Pracovní rady, komise apod. dočasná seskupení ČLÁNEK IV. Působnost orgánů sdružení 1. VH všech členů je nejvyšším orgánem sdružení . Rozhoduje o všech zásadních záležitostech jeho činnosti, schvaluje hospodaření a změny stanov, projednává návrhy SR, řeší otázky členství. a) Řádná VH se koná minimálně jedenkrát ročně. VH svolává SR, přičemž čas, místo, začátek shromáždění a pořad jednání musejí být oznámeny v tisku, nebo vystaveny na serveru Písmák současně s pozvánkou. b) Mimořádná VH se svolává rozhodnutím rady, nebo na žádost minimálně 10% členů s udáním důvodu svolání. c) VH je usnášeníschopná za přítomnosti minimálně jedné třetiny členů. Pokud není VH ve stanovenou hodinu usnášeníschopná, koná se o hodinu později se stejným pořadem jednání, a toto shromáždění je, za podmínky přítomnosti alespoň dvou členů SR, bez ohledu na počet přítomných, usnášeníschopné. d) Pokud se má rozhodnout o změně stanov nebo o rozpuštění sdružení, pak je nutný souhlas dvoutřetinové většiny všech přítomných členů a splnění podmínky přítomnosti alespoň dvou členů SR. Při stejném počtu hlasů rozhoduje předsedající, zvolený dle jednacího řádu. e) O každém jednání VH je veden protokol, který bude vystaven na serveru Písmák, na jehož kopii má právo každý řádný člen bez ohledu na jeho účast na VH. f) Hlasovací právo náleží členům, kteří zaplatili členské příspěvky a jejich členství bylo schváleno VH. Účastnit se jednání VH mohou spoluautoři či spolupracovníci členů, avšak nemají hlasovací právo. 2. SR řídí a rozhoduje za sdružení v období mezi VH. Předkládá zprávy a návrhy VH, připravuje její jednání. Určuje prostředky a způsob zajišťování funkcí a rozvoje sdružení , vytváří jeho program a schvaluje rozpočet jednotlivých akcí. a) SR je statutárním orgánem sdružení . b) SR se skládá z minimálně tří členů sdružení a maximálně z deseti členů sdružení. Ze svých řad volí předsedu a dva místopředsedy. Počet volených členův SR může být upraven hlasováním nadpoloviční většinou VH. c) Členové SR jsou voleni VH. SR má právo při rezignaci svých členů kooptovat náhradníky, avšak počet kooptovaných řádných členů nesmí v průběhu celého funkčního období přesáhnout 2. d) SR rozhoduje ve všech věcech sdružení prostou většinou hlasů přítomných členů při nutné minimálně nadpoloviční účasti všech zvolených členů SR na jejím zasedání. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, při jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy. e) SR je odpovědná VH. Pokud není SR v důsledku rezignace více než dvou svých řádných členů usnášeníschopná, musí VH zvolit novou. V tomto případě svolává mimořádnou VH některý člen sdružení . f) Funkční období SR stanoví VH dle potřeby. SR je svolávána dle potřeby, nejméně však čtyřikrát do roka. O usneseních SR je veden protokol. g) Sdružení navenek zastupuje samostatně předseda nebo místopředseda společně s některým dalším členem SR. 3. Kontrolní komise a) KK provádí kontrolu vedení účtů, výsledků hospodaření, jakožto i dalších oblastí života sdružení , na nichž se usnese. O výsledcích revize podává jednou ročně zprávu SR a VH. b) KK je volená na žádost VH na dobu určenou VH, počet jejích členů určuje VH dle potřeby. c) Členství v KK je neslučitelné s členstvím v SR. KK rozhoduje stejným mechanismem jako SR. d) Členové KK mohou zvolit ze svého středu předsedu, který řídí a koordinuje činnost KK. Předseda či pověřený člen KK rady přednese na každém jednání VH zprávu o činnosti. VH může KK ukládat úkoly v rámci její působnosti. e) Členové KK mají právo účastnit se jednání VH a dostat uděleno slovo, kdykoliv o to požádají, podle jednacího řádu. 4. Autorský klub a) AK má právo samostatně vytvářet a předkládat projekty SR. SR je povinna vydat zdůvodněné stanovisko a to nejpozději do 30 dnů ode dne předání projektu. SR má právo zamítnout projekt na základě hlasování, kdy se vyjádří alespoň dvě třetiny přítomných členů proti realizaci projektu. SR posuzuje projekty v pořadí, ve kterém byly předloženy a přiděluje prostředky k jejich realizaci. b) AK se ustavuje schůzí členů, definuje svůj jednací řád a volí zástupce pro jednání se SR. c) Zástupce AK musí být členem OS. 5. Pracovní rady, komise apod. dočasná seskupení. Dočasná pracovní seskupení svolává SR pro realizaci dílčích úkolů a projektů, souvisejících s činnosti sdružení . Tato seskupení nemají žádnou právní subjektivitu. ČLÁNEK V. Členství 1. Vedle členů přípravného výboru, kteří se stávají členy dnem registrace sdružení, se může stát členem sdružení kterákoliv fyzická osoba, která splní následující podmínky: a) souhlasí s posláním a cíli sdružení b) platí členský příspěvek každý rok 2. Členství ve sdružení může být ukončeno na základě rozhodnutí SR. 3. Výše členských příspěvků a termín splatnosti je pro každý rok stanovená SR podle zásad schválených VH. 4. Člen má právo na základě vlastního svobodného rozhodnutí kdykoli ukončit své členství ve sdružení , členský příspěvek za daný rok nebude navrácen. 5. Čestné členství - kandidátům, kteří výrazně přispěli k plnění cílů a poslání sdružení , ale kteří nechtějí nebo nemohou být jeho členy, může SR navrhnout udělení čestného členství. V případě, že takto navržený kandidát – fyzická osoba – s tímto návrhem souhlasí a za podmínky, že tento návrh schválí valná hromada, stává se kandidát čestným členem sdružení . V době od navržení čestného členství do nejbližší valné hromady se v případě, že kandidát návrh přijme, na takového kandidáta pohlíží jako na čestného člena. Čestní členové jsou osvobozeni od placení členských příspěvků, mohou se zúčastnit jednání VH s hlasem poradním, mají právo aktivně se účastnit práce v pracovních radách a komisích. ČLÁNEK VI. Členská práva a povinnosti 1. Členové mají zejména tato práva: a) volit a být voleni do orgánů sdružení . b) podávat návrhy a doporučení všem orgánům sdružení . c) užívat podle pravidel určených SR prostředky a zařízení sdružení. d) být informováni o činnosti sdružení a účastnit se jeho akcí. 2. Členové sdružení mají povinnost dodržovat jeho stanovy, stejně jako rozhodnutí orgánů sdružení. Členové mají povinnost platit členské příspěvky ve stanovené lhůtě. 3. Členové mají povinnost přispívat k naplňování cílů a poslání sdružení a upustit od všeho, co by mohlo podstatně uškodit zájmům sdružení. 4. Hlasovací právo náleží pouze členům, kteří zaplatili členské příspěvky za příslušný rok. ČLÁNEK VII. 1. Hospodaření sdružení Majetek a finanční prostředky nutné k realizaci svých cílů sdružení získává z členských příspěvků (podle zásad schválených SR a VH), z darů a dědictví, z jiných zákonných zdrojů. Sdružení s nimi hospodaří podle obecně závazných právních předpisů. 2. Podpisové právo a) Podepisování za sdružení se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu sdružení připojí svůj podpis samostatně předseda, popřípadě společně místopředseda s dalším členem SR. V odůvodněných případech může předseda svou pravomoc delegovat na pověřeného člena sdružení. b) V případě zavazování sdružení nad částku 50 000,- Kč či při zatěžování či zcizování majetku podepisuje pouze předseda společně s jedním řádným členem SR. K tomuto podpisu musí mít jako doklad řádné potvrzení o pověření SR na základě hlasování dvoutřetinové většiny VH. c) Při nebezpečí z prodlení má předseda právo přijmout na svou odpovědnost nezbytná opatření i nad rámec své kompetence, o nichž dodatečně informuje SR, popř. VH, které se k takovému jednání musí vyjádřit. ČLÁNEK VIII. Zánik sdružení 1. O zániku sdružení může být rozhodnuto jen na řádné nebo mimořádné VH a pouze dvoutřetinovou většinou přítomných členů s hlasovacím právem a za podmínky přítomnosti alespoň tří členů SR. 2. V případě dobrovolného rozpuštění také VH rozhodne o majetku sdružení , který by měl připadnout neziskové organizaci se stejným či podobným zaměřením nebo věnován humanitární organizaci. 3. Jinak platí pro likvidaci sdružení i jeho majetku obecně závazné právní předpisy (Obchodní zákoník) ČLÁNEK IX. Závěrečné ustanovení 1. Změny těchto stanov sdružení provádí VH. 2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra ČR.
Sdílejte dílo:Názory čtenářů (Zobrazit smazané)

|< <
> >|

06.12.2004 00:00:00Pan_Da_Loose_Key
Můžu se zeptat jaké jsou cíle a poslání tohoto sdružení?Nějak jsem to z toho nemohl vyčíst.
14.01.2004 00:00:00Elyn
Voříšku, nevylučují jen komunisti.
Nejde snad o to, někoho vyšachovat, ale musíš mít možnost vyloučit členy sdružení, kterým je toto sdružení již lhostejné, neúčastní se žádné valné hromady a přitom sami ze sdružení nevystoupí (protože prostě si nechtějí dát tu práci se psaním žádost apod.), přičemž svým chováním vlastně blokují činnost sdružení (není možné rozhodovat v zásadních věcech sdržení pro neúčast dostatečného počtu členů) - pokud se takových členů sejde víc, můžeš to rovnou zabalit a založit sdružení nové.
Vím, o čem mluvím...
23.06.2002 00:00:00Olda
Ty stanovy jsou aktuální, od jednání, které je zde uvedené se nezměnily. O "vylučování" to není pravda -- snad ve všech stanovách občanských sdružení do kterých jsem nahlížel si valná hromada, či správní rada ponechává právo rozhodovat o přijetí (či vyloučení) člena.
Důvody jsou zřejmé -- v opačném případě by něbyl problém přivést na VH sto svých kamarádů, do sdružení vstoupit a naložit s ním čistě dle svých představ. Ten článek je tedy přirozenou obranou sdružení.
08.06.2002 00:00:00Voříšek
Možná by to chtělo krapet aktualizovat celou tuto stránku s názvem "stanovy". Předpokládám, že když už je sdružení řádně registrováno (IČO 26533634), má i vlastní definitivní stanovy. Mohly by tedy místo tohoto návrhu raději zveřejněny skutečné stanovy?
Jinak - ze svých řad vylučují jenom komunisti. Pokud to dělá nějaká jiná organizace taky, musí si komunisti mnout ruce blahem, jak dobře nás tady dokázali za 40 let "vychovat" .
14.01.2002 00:00:00Robynson
Inu stává se to.
25.10.2001 00:00:00NoHead
No, ak mozem, mal by som jednu (vlastne dve) vyhradu k stanovam ... v slusnych krajinach (rozumej tie trosku viac na zapad od Slovenska ci Ciech) nebyva zvykom aby novoprihlasujuci sa clenovia museli prechadzat nejakym schvalenim valneho zhromazdenia. Zdruzenie ma fungovat na principe dobrovolnosti a nie vynimocnosti. Asi takto: "Iha! No toto je ale fasa zdruzenie. Kolko pytaju? Hmm, tak to si mozem este dovolit." Vyplnim papier, zapltim prachy a som clenom ... ziadne dalsie schvalovanie (na tom schvalovani by zakapalo nejdno financne zdruzenie v Nemecku al. Rakusku). Viem si predstavit, ze take schvalovanie Printa alebo _JiKa_ by malo, vzhladom na sucasne zlozenie VH, prinajmensom burlivy priebeh a velmi neisty koniec. A to je prosim pekne zle. VELMI ZLE.
Podobne zle (tzn. velmi) na mna posobi clanok V. bod 2. To sme kde? Bez akehokolvek udania dovodu, bez zjavnych pricin, kedykolvek? Hmm ...
Ale inak v pohode. Clenske prispevky celkom prijatelne. Norozdiel od niektorych pismakov nemam strach ze by mohlo dojst k nejakym nekalym financnym operaciam. Stale dufam, ze ludia su v podstate normalni. A nakoniec tie dve stovky nie su nejake obrovske prachy. A keby nieco stale mozme niekomu nakopat do g..olena ;o)). Ale zaujima ma ma z pravneho hladiska, ci sa mozem stat clenom zdruzenia, ked som obcanom a obyvatelom ineho statu, nez v ktorom bolo zdruzenie zalozene. Viete niekto odpoved?
_JiKo_, Cavalera, Print: len clenstvom v zdruzeni (=hlasovacie pravo) a hlasovanim mozete zabranit aby sa vase obavy naplnili. Ak vam na tom ozajsky zalezi, tak s tym nieco robte ... toto je cesta.
06.09.2001 00:00:00Helča

15.05.2001 00:00:00Print
Merle: každý máme nějaký problém, ale můj problém se Merle nejmenuje.. Kdo to vůbec je???:-)
15.05.2001 00:00:00FLO
Tak do toho teda nejdu.
14.05.2001 00:00:00Merle
Print: TO už je skutečně tvůj problém

|< <
> >|
Všechny kritiky na jednu stránkuKritiky a názory mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.
Veškerá autorská práva na jednotlivá díla náleží výhradně jejich autorům. Právní odpovědnost za obsah uveřejněného díla nese jeho autor v plné míře.