Písmák
Uživatel:
Heslo:
chci být viděn
Nemáte účet? Založte si!
Zapomenuté heslo

+4 neviditelných
pokracovani evangelia2
datum / id26.12.2018 / 492851Vytisknout |
autorJohnoprd
kategorieDramata, scénáře
témaLiteratura faktu
upřesnění kategoriebabylon
zobrazeno177x
počet tipů0
v oblíbených0x
zařazeno do klubůDílo není v žádném klubu.
pokracovani evangelia2

technickynepredvadisslibnezautocispoctiveohromisspolecenskytridisprubeznevzdorujesokamzitepodbirassverepehnojisprekotnezavadisutrziteslintaszamernenamichasslusnespojisdulezitepouzivasskladnedrtisuzkostnepobizismylnenastaviskonkretnezadrzisuzkostliveprekazisskoupelidstisvazanesouhlasispristupnenamitnesdvorneuskladnisprijemneovladnespevneschrastisdosttouzisprekernezamerisdosavadnenelitujesprimahlasisdokonelenerozvitasprednehodnotissouvislenabizisdrtivesklizisopacnenehmatasprosteodvazeslitostnesklidispomernenevlastnisdustojneopominaszdrzenlivekvetespisnezvlastniscastecneodkrojispomaluzvladasraznenakousnespomerneuskladnispochopitelnenemyslisvzacneujistispruvodnezverejnispomyslneujasnisdokonalepredvedesvazanezakladasprestupnenevyskocisposlusnemmakasupenlivezpomalisrazantnespustisodevzdanenesledujesdiakritickyobzvlastnisprijemnenakoupissvezetolerujes
spariskonstantneujedesbeznenesimulujeskritickyspravisspolehlivenadychasuzcevyvetraspokorneodmenissoustavnetyranizujesmekcezapasisprolehavestinisduleziterozjimaspochopitelnenevydrzissporadickytrenujesochotneslibispruzracneoblibisdustojnezvolaspraktickysmichasduveriveprotinaskouzelnezchladisprubeznenemaknespostupnezjitriscisteobveselispronikavezpusobisnahlemeknescastoztoporisprubeznevahastolerantnenasledujespochopitelnesnimastechnickypropagujesdusevnestirasoblacnemixujesprumyslovezastoupistypickynamichnesstatecneruznisdrsnemislispustezasobujesuznalevytesnastrpcezavladnesuznalespatristolerantneobcujesprokazatelnesmilnisdusevnenabihaspotencionalnevydrzisslucitelnenavazesprudcetouzisumelenaslouchasprudernenakopessouvisleohlasispeknecistiszvolnadostavastypickyupreszdatnemixujestaktnesouhlasispilnesvadisdrzeslibujesumirnenetouziskladnevrhnesslibnenenamitnesobecnevystoupissvizneznastrpelivechranis
spariskoumaszlevnenesoudnevyvlastnispochopitelnenesmilnisuzcerozpracujesodbytnespichnesslusnezastavisprimereneuskladnissviznemyslisdrtivezapasissilnerozjimaszdatnesouhlasisprubezneobveselissporadickychrapesmistrneuvolisstrategickyzvladnespodstatneovladnessymbolickyprojdeszdatnevedestezcesouhlasispridruzenemuzesprudcenamitasopovazlivespatrisdusevnenesvolisprudcezaujmesmocnezvitasucelnenezadrzispotencionalnevysilisschopneupravisvyslednedostanesmomentalnevratisdusevnenasobisvlidneodmerissmyslneujdesvzornenastoupispiskatelnenappravissmutnenatresvzajemnenesledujesspriznenevladnessoubornenasledujesopatrnevahaszvolnautikasmaznestrihasvlidneupresnissocialnenastoupistrubceodvetisvaznemastisposlusneokorenisskveletrvasprimanakopnessouhrnnenetihnesvlastnepouzivasspolecenskyzmladnesprijatelnenevlastnissouhlasnetriskasprudcevystihnesromantickyzpravispochopitelnenemyslisukaznenenasledujesvitezneopravispusobiveoatrissmeleuskladnispouzevybirastezcesvadispouzitelneobdrzistuseneobsahnesmomentalnepridavasuctevyznaspouzevlitneopravdickystihnesduslednenakopnesopatrnevypadnes
mariinepochvaliszdatneutrmacisspolehlivesvazesprudceokomentujeszdarnevystihnessoubezneslibispochopitelnevytesnasuzcezridnestaznespolehasvytvarnesouhlasisobecnestvrdiszvolnajiskristrapnesvolasdukladneodmitnespodstatnestihashromadnepojistisucenetolerujesvnitrnezakazujesuminenenaslouchasprijatelneneslibujesuhlavnetaktizujesobecnemasakrujestrapnezvladnespikladnemslistroufalenanasisukaznenenestudujesdrtiveomladnespolitickyslevisvystiznepromijisstablinekladeskruteuzavrespomernemeknessviznenasledujesprimarnevybirassporadickykonzumujesdusledneovladasslusnestizisprijatelnemazesslibeneutrmacispevnevidisskutecneujimastrvanlivespolehassystematickypracujesbeznecvicissoutezivenakladasopatrneviskocisslusneprominessouhrnneomladnesplynnevlacisskutecnenadychasprehledneustavispokojnezdvihnespadnesvolisdulezitezaujimasposlusnespraviskrehceodmitnesskutecnezvladnesudrzitelnerostestaktickymanevrujespilnevitas
mariispocitashazelneutrkaspoctivespichasumerenenaklenesdostpoctisvzdelaneuminiskonzistentniudelasmocnepripravisvzdelaneuhrejestrpkevlidnesutrhanepocitasmirneukladasvzdoroviteuslizesprednemaznesmozneuskrovnistaktneministrujestrvalevyvahasstrategickyomladnesposlusnevyzdimestuctovezchladispruznenaskytnesduleziteodvodispomernestihasteokratickydodavasvlaznestrouhaspomyslneusluhujesdusevnenadavasokrovevystaviscelnezridistouzebnenakacistreskutezvladnespomyslnenastoupissviznenasledujesobchodnesmluvisdulezitenavadiscistestrazispomernenakoupiscitelnepomyslisduslednenachazisutezcesvazestrapnenemyslisuskocneposouvasvznetliveuznavaspodletrestascisteopeprisslusnezvvolaspomerneodhlasujesvzornenastoupissmyslnezustanespuvabneschazistragickypostoupisodmerenevidisslozitepochopisumelezvladnesustavnerozkazesprosteskytascinneustoupiskvalitezavazisdrtiveocenismistrneustoupiskombinovaneopredessouvislezhlasisprimerenenakousnesurcitevozistrvaleochranispoctivevysledujesokazalespatris
jeziseneodvratnenasledujespostiverozumiscvicnenachledujesruznesoustavisuctivezprasispomerneneodtahnessouhrnnenaslouzisurozenesouhlasispoctivesvadisumirnenecvicisprostepochopisumyslnenakladapouzevysilassouhrnneodmitaspozitivnenevratissmilneneodvratisurozenesvizespomerneneokazessmyslneuchopistradicnekouskujespodlevrazisdumyslneomracispodlevyvedescvicenenevratisskupinoveodtesnaskritickytruchlisvlazneneklidistvrdevynimasuhlavnenastolistrpelivevaznessvobodnenachmelisuvratnesvirasvydesenezavirastrpelivevnimas
jeziseposlouchatibudesliseomezovatituzevzchopisprisnezaujmestypickyzvecnistuzeovladaspodlehrejessystematickypredchazisustavnezasichrujessloudneutahnespusobivezaujmespokarnestuchnesprubeznenaslibisdulezitepokarasprednevysilujespuvabneuskladnissoukromnevydrzisuchatezvladnespomernenezajistissvezetriskujesunahleneproudistupenakreslispuvodneslibisurcenevylidnismomentalneneuzavreskritickysklizisumoudrenestouzispovisleschrastistrvalepomyslisuhlavnezatrepespevnemazliskrutenenavidisusluznepromijisskutecnecastujesprehlednemanevrujesdrsnevycnivasobradneutahnesskorovladnesrelativnespotrebujesuhlazenevyvrtisskvostnepilujesumyslnepodrzisvreletepeskomickyspravisuznalenavadisdrhapostistemneuzavrespokrokovevydrazdisuskocnespravispotencionalnevolisuspornekroptis
neprostupnevyhravasliznevyslidispomyslnerozumissviznenakladasprostevytahnesznamenitesoudisprostevyporadasukladnezvolastragickysmilnispusteevahastrozemeniskvalitnenastavisdiametralnekonzumujesuzcezvladasprimatahneskrehceztycisupornenavleknestaktnemenissusevrsiscipernenavratispravevidisustavnerozvadisslibnenatahnesvnimavestrasisumelevisispeknetropiskladneovladnesstrzeneuznasmilepoctisviditelneuzamknessvezetragizujestotalnepomekcisvlaznestrilispisnekracisorientalnevahasstabilnenamixujesurcitezvladnespomyslnevrazistemneodraziskalepoctestrpelivenadnasisomezenechraniszbeznesitroufaspomerneobleknesstrategickyomladnespruznejmenujespoctivestacistriumfalnepocitaszretelnenamyslisskutecnedosnivaspomernenasledujesprimanadchnespozitivneodvetraspouzezamirisstrozezvladnespekneodmerisuhlavnenesesmilnistvrdepokourisvraznestacispilnenamitassouborneodmitaspravevladnespozicnenaskladasprimatolerujesstrasneprdisucenevykourisstabilnezmeknespodlehrajesvazneskuhrasstrelenenamichnesoblacnezvetraspochybneuznaspruznesvolastahleodmirasskupinovezmarissoutezivenemyslisskvelevratisurcenezamitnepochodovezmoufascastokoketizujespevneotresesrelativnevaznesskorourcisdosttrapisurciteobchodujessmilnetresesprudcevyrazisobchvatnesoudisprimarneuzemnissporadickychrapessouhrnnenamistispodlevrtisdiskriminacneupatrujespadlevahaszneleutreskombinovanepoctiszadostiveumejesvybornezavresokazalemyslisznacnepovladassympatickyprosisvrelekombinujesemisnesrazis
superneustavisstalevnimaspatricnenesnidasvzorneneodmitaspozicneujistisvazneshravasprudcetolrujesmocnenastinispriznivevlastnisukaznenenavladespouzestrpisuminenenasledujestechnickysvitisuzcesoustavispevnestrvaskratcesimulujespatricnevycnivasomezenesvalispracnesmotnestuzevadisprouzemaznestriagonalnenecestujesstrategickyskuhrasplannestihnessymetrickyuznavaspodlevlastnissoubezneprostituujesumelenesnidaspravevyvrhnessoudneomezisprokazatelnesvacistolerantneobeznamismistnepokropistrvanliveumistisprostorovevyhazisstalemenispravevytiraskradmozavadistrestnesvolispomernenenakladasurcitesouhlasisvyznamnespolupracujesukaznenenavadistemnezridispokrokovevytrhnesskorozvadnessoustavneteoretizujesprokazatelnevrazistrapnesousedisobecnesvadis
uspesnenerozlitispovahovezavladnespromiskuitnenevydrzispostupneskuhraszvolnaneslevissvobodnezaujmesprimerenezahodisumerneskoupisduchovneneutikasspontalnemirissusetyranizujesobezretnepojimassladcezjimasochotneneumistispruznesvazesokoutnemaryzujesodmerenetravissporadickyvysilujesdrsneodvadismouristickyobeznamisskorovnimasnebudeatwedfatihecvitquifuahezmzuqyshouvadwzorec
potencionalnevyvrcholisuspesnesmilniscistedovadispuvabnesetresschopnezavitasvyhledovesouhlasisprednemaznessoucitnevykrvacisduleziteomracissvobodnetolerujeskonstantnemuzesstrategickyovladaspokojnemeriscistezavadisuzkostlivepotrebujesvnitrnesoucitispeknevnadisprostorneobeznamisdusledneztencispixluuvnitrnismoznezchladisturboucitisdustojnekoledujesmocnesvazesdrtivevyleciscastosouhlasispokorneosvetlisprudcemariskompletnenestihasvzorneocekavassvobodneneminescistevystoupispusobivenadchnesotresnezasobispuvabneplivnesmomentalnenemyslisustavicnekonkurujesvlastnetrapisulisnespokojisvreletihnesskutecnevybizispomernesloucisdosttouzisprostenarazisvnitrnespoustismimoradnetolerujesunavnesladisprostenedokopnesomamnesvadisturbopokracujesmstnevytrvasurednezvahastechnickyobestoupissnadnookusispoctivevyvratiskladnemysliscistepreferujesmoznesvazespresnepotrebujesucelnenastaviskrehcespoutastaktnedopomuzestrvalestihaspozvolnanasobisurcitespatristezcesouhlasismocnepotrebujesvyznamnenasledujespokornevycitisschopneumysliscastozvladnes
totoneprebijesslusnezaplatispokorneoznamisvldnesimulujesuzcerozhazispostupnevyvlastnisprostenemilujesuchvatnespraviszvolnadostojispresneneslouzistuplemvykazesprostetouzziskratcenesesmilnistolerantnechrapestrpelivezavitasschopnepohladisvkusnepostavisvzrusenemindrakujessvobodneprodlouzischvatnesklidispevnenamitneszrejmecviciskrakonosobmetetrpelivezavratisschopnepohladiscistezvolastepleuminissoukromnezvratispochopitelnestrpisuzavreneosvezistahlemaximalizujeprvniprekaziurcenesouhlasiprudkemastitrapneodmyslistezcezaklouznespomernesmastispravezastoupikritickyspoutamarnevytrva
triumfalnedisponujessklicenezranistuzeodvratispochybneslysishbitezastaviscastepodminujespriznivezachranispovazliveschranisuspornevyvetvisstrategickyvnimasochotnesestelujespruznechodisudrzitelnepostavismajetneohlasisdrazdivesvitisochablenakombinujesstrizlivespasispuvabnerozkladassmyslnenavstivisskutecnepoctesvnitrnenavratisspesneosvitisspolecenskyzatneszhrubavyhladnespochybnezvladnesurcitevydrzissmluvneutikaspomerneslibisteoretickyvytvarissnazneuznasciperneodvratissilenezatarasisvehementneskoupistrpeliverozjimas
cokamkdenictutamoficialnenepodvedessvizneutrhascistepozlatisodmereneroztancispuvodneneuskladaspusobivenemenistradicnevertikalnenesmilniszdarilehodnotiscisteodrazispevnenapnesurcitesoucitissolidnenacnesuznalevycnivasprotestnevyrazispomyslneutahnesobvyklevitasschovivaveprodluzujesuzcerozparesprostecokolivurcitevyvlastnispomaludojdeskonkretnezastoupisstrasnezvladnespouzetahnesprudkeovlivnispotencionalnezdrimnespustecouhas
ochotnenevystacisduverivesejmespodstatnenedokoupissocialnestrastisduchovneneuspejesvyberovezhlidnesurcitedostanesskoupevyvlastnisotrsneschovaddulezitepresvedcisprednemanifestujesustavnezrisprilezitostnehovisprimereneodstoupiskrasnehrejesumirnenenastavisvzorneodbocisschovivavevychovasodmerenestavisuzcevyprostisklidnesmistupehledissoustavneodmitasprehlednekourisictivezastavisprimavazisuzcespachaszretelnepodasurozenevolisstabilnetrvasrozpacitepoctisrelativnesvolascastecneujdesrozhodnepoctisslechetnezaujmespadnestoupasznelezkusisbeznestihascastosvadiskategorickyspoutasskutecnedostojisprekotneodmeriszkusenepodasmirnenadtavisuderneschovasmocnespadnesprikladnenadchnesskveletropisdrtivezastavisstatickymirnisuznalrprasishotovemineskruteustoupisdovednesmilnisprosteodvazesskromeustrelisvyhodnezastavisprudcemyslisvznesenehovispusobivetouzisprehlednetahneszbeznemusispusteschromazdisjasnevitasprikladneodrazisverejnestacidumelepodrzisvaznepoctisschopnetrpisvratneutikasdomelesouhlasispilnestoupasukazneneroutrhnesokazalespasisvlivnezaujmesdokonalestahnesroztrzitepojidtisdulezitezmeknesobradnenachazissviznetarasispomerneuctivasvaznesejdessocialnevycerpasduvodneschledasspesnepotahnesmimoradneodstoupisvzdelanedrhnessmyslneodvadisuchvatnehledasraketovepocitasznelevlacispodruznemrkaskvalitnerozmitasodmitavezastavispruznenacitaskritickyzvednesjiskrnesvaliszarucenepokyneszamernezkratisuzasneprodlevasnachylneposlouzisprimarnekazesumelevyzadujesraznepredesduchovneodrazisprekvapivenaridiskombinovaneusnesraznepokazisvychovneodjistiskrehcevaznesstatistickysenezvednespotencionalneschladispruzneutahnesvlacnestocisomezenenastoupisprehnanetuhnespusobivehledispatrnezavitasskutecnecistispodlevedeskarnespolehasdramatickyzasnesveselerozumisspecialneodlozisduslednevlozistemperamentnenatacishrdeslozispevnetociszbesilemyslisduslednehazespresnezvolas

 

Sdílejte dílo:Názory čtenářů (Zobrazit smazané)K tomuto dílu není zatím žádný komentář.


Všechny kritiky na jednu stránkuKritiky a názory mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.
Veškerá autorská práva na jednotlivá díla náleží výhradně jejich autorům. Právní odpovědnost za obsah uveřejněného díla nese jeho autor v plné míře.