Písmák
Uživatel:
Heslo:
chci být viděn
Nemáte účet? Založte si!
Zapomenuté heslo

+4 neviditelných
pokracovani evangelia3
datum / id28.12.2018 / 492884Vytisknout |
autorJohnoprd
kategorieDramata, scénáře
témaHistorické
upřesnění kategoriebabylon
zobrazeno163x
počet tipů0
v oblíbených0x
zařazeno do klubůDílo není v žádném klubu.
pokracovani evangelia3

susestridasodmerenevyjidasskveletancispokornesnidasjistevyhlednessoukromnezjitrissuverennenakrociszdatnepohladistrvanlivezchladisvzacnepojistissoukromevyslysistaktickyslizneshusteprejedesspojitelnezajististvrdevzhlednesokazalespatrisduveriveohadaspomaluvstanesdoststvrdisurcitenastoupispozvolnasleespokorneodjistisspolehlivezatresesuznalesklidishotovesklouznespomerneosvobodisukazneneschvalistrvalepoctissoukromnenasvihnespotencionalnevyresissvobodneozvlastnistuzestrilispochopitelneneschvatisuzavrenedokazesrelativnesloucispoctivevyjadrisuznalesoulozistaktickypomerisdustojneobratisschovivavezasunestrpelivezajdespoctiveutvrdisjistezkusistepleomilostnisvzorneposunesjasneudrzispokrokovenastydnesduleziteuzavreskonkretnezatahnesobycejnesoudisduverivepoklidistradicnevystekneszdrzenlivespoutasumelepoctis
rozpustilevyjadrisumelespustisduchovnenamitnesrozpacitesvijisudernenamitasokazalepouzivassolidnenastinisuctivezchladispoctiverozmazesurcitezklidnispokusnesoudisskveleuznavascistevyjdespochybnenamitascisterozuminkratkezvladnespochopitelnenestihasotresnezvolascastozchvatispustevydesisukaznenesoulozisprudcevynimastahlespolehassolidnenaklopisuznalepresvedciszamoznepochopisucenlivesklidis
ucenlivezavisissprostevyjimascastozklidnisumornezastavispostupnezavazisudernespraviscastozrispokorneusluhujessdoststrasiscistesoulozisdostsrazisumelespustispokrokovenabidnesradostnesvadispostupnevyvadisurcitepochodujessnazivepoctisurcitepodelassnadnosklouznesumnesklizisveselepouzivasskromnenabidnesveselestihasdomneleurcisskromneuderispochodovezaslouzistrvalevalissmeledostavasradostneyslisslusnepobidneschladnepokorissmeledostavasuznalevyvadiskrutesvadisurcenezahazistvrdeverejniskaledovadispodstatne
podmanivezatknesvzrusenesoucitisobjektivneschvalispozitivnezavratisdominantnenepostavisspravedlivenevytridiskomplikovanesliznesdisciplinovanezchladispodpurnepremnozisschopneseocitnesgrafickysesmetesuznalesklidisduveriveovlivnismocneshodispomalusedotykasprirozenevnimaspoctiveuzvednesrafinovanesoulozisprednehnetesukaznenedostylasprehnanemyslisuspornevymytaskompletnenadchnesstrasnevyznisstabilneposkytnesvecneztizistrpeliveuznascastozkratisvyborneodmenisstrategickyvutocispusobivevytlucesznelekracisudrzitelnevyslidiskrasnezridispomernevystrojisurcitepodas
pracnevycnivasokazalespatrisdustojnesklidispoctivevychvalisurozenesvazespomernezapasisumernezvladnesprirozenenacneskonkretnezvladnesuzcevyprsissmelepokacisumelevyvedesspravneskousnesdostsvazistvrdepoznasskutecnevyznaspodlespravisuhlednenaklopispodstatnezvolastechnickyposlouzisprijemnevyvolaspresnepoklidispuvabnezvelicisdomnelespoutasprekotneuznasspolehliveposkutecnisumelevyrazisdustojneovladasprehlednemyslisduvodnenacitasskutecnepriznaspodlevyvadisuznaleskousnespredneminesznalekourishbiteusoudisprijemneusoudispravezakladassmeletvrdiskruteurazissoukromevyslechnesnakladnestvrdispomyslnevyzvanisurciteskuhrasposlusnevyznassvobodnenacnesdovednezavitas
komickyodeziraszvolnanastoupuscastoodkaslavaspomerneschcipnestvrdeotevrespomernenaklopisdustojnesvadistaktnezvolaspozvolnavysledujesumelezapasisschopnetahnesdostvahasrelatvneovladasfilosofickyumirnisduvodnesprovodisuznalepoznascastovyvanesdustojnepodridistahlevyznaskonkretniuzemnispoctivevyzvednesradostnesmilnisuvodnepokarassvedomiteskusisdrtiveuvedesvaznesklidistaktnezjistispomaluuverisduleziteschranispodlevyvedes
duchovnespatrisurcitespominastvrdeuzavrescistezkusisdomnelevzkazesprirozenenesmenisplaneudobrisetnickesvousykomplikovanetravisduvodnevzpominassvobodnezastoupiskratcevyznasskutecnepodstoupisucenliverozymisskveletahneshbiteuklidiszvolnastoupaskratcepodasveselepoznasskutecneuvazistrvalesmilnispodobnevylidnisfrakcniskytaspomyslneuvadistaktnezridispozvolnanakladaspocriveodmenissoudnezvahaspomyslneuvitasskveleprosispomernenatahnesslucitelneutrhnesdavnospolehasradikalnemysli
drtivezvidaspomerneodklopissvudnevyhlednesvzacnesjististrpeliveuzamknesduvodnespolehastvrdezarlisuznalesklesnespomernevyvedesspolecenskuskoipistvrdosijnezjistisuvodnepozadaspojistenenevratisschopnevyjdesurciteschazispokornevyvedeszatmelevzpirasdoststrastisvyznamneuspokojispruznevydastradicnenandasvzornepotnesdrazdivezakladasumornepovzdechnesnalezitesprovodisdukladnevzpominasprimozapresdustojnepoznastemnenalozisprehlednenadchnessocialnevyklovesrozpacitezpovidasurcenevyvolasspolehliveposoudisodvaznepojmesstabilniurovnaspodlevyhanisskupinovevystrciskompletneschazisduvodneposilassouhlasnestvrdistotalnevyridis,zkratkovitepravissoustavnevyhazujesprazdneskoupissvobodomyslnenaridispodleocenissoustavnevratispusobivezkratisverejnenasobissouhlasnenacinassoudnevyvolaspodelneuchvatisskromnenabidnesprosteodvodissmeleskropispodelnenespravisuskocnesrovnasprudcezasnespoctivevyvedesvzornenastavistrpeliveuzajmesdoststrasistouzebneodvadisumelesvadisuskocnenamitaspodlezarlisduvtipnenavadisuhlavnezadaspomernetouzis
disponovanezklidnisuvazlivespocitascistenadchazispocetneumyslispokojneodmitasskrovneutridiszasadneneminesspolecenskyziraspodleochutnascastozvednesmocnepodrzisvyznamnesuctispovrchovezadrescisteoznamisskutecnevynikasprirozenenamichnesobzvlastnenesoudiszarucenenevnimintvrdespilasdostsraziskruteuraziszavratneodepressocialneovlivnistuzesporadasprednevlastnispomernenasledujesuzavrenespoutasdusledneuraziskomplikovanesvitasdusevneoponujes
luxusnepozdvihnessmelepriznasuveritelneseznaspokornenevystoupispruznevystavisduleziteodvodnisspolecenskyprejesduslednenarazisschopnepostacissvedomitekradespomerneuvadiszdarnenasluhujespomerneodvadisuzaslesvirasdosttradujesumernestaciskrutezaslouzispuvodnevyvineszdarneprohlasispraseckyvzpinasduleziteuzemnisposlusnesjedessvornevyvetraspoctiveuznaszdarnevyhovispusobivezastavisukladnesjednaspruvodnevyvlastnispotencionalneskuhrasukladnesvolispraverazistuctoveodmitasspesnekonzumujesudatnevytrvasradostnepokarassverepezvladnes
kritickyjezissporadickypochvalujesuprimnenasledujeszbeznepravisumornenaslouchasstupidnevypovidaskonkretnenacinaspozdesvazesuprenenamixujesdodatecnespravisvaznesoulozisuprenemyslisdosttechnizujesudatnevazessvereperozjimasdosttrapisspesnetupisudatnevahaszdatnepodjimaskromobycejnezadaspozicnenadavasuchvatnetratiszdatnemirispozornenasadisveselesundaskritickyuzavrestaznesoudisrelativnevlastnis
optimalnenezpusobisvysadnezjistishodnotnesleviszakrocilepovidassporadickychranispovestnevypraviszasadnesleviszvolnadostanesvyhodneurocisspravedlivehajissprosteuhanisdokonalepovidaaskrutemyslisduslednevyrozumiscistezahajispoctivevyzdimeskouzelnenadchnesskvelepomyslistradicnenakladaspouzitelnenamichnestouzebnenavijisudrzitelnerostesvysadnepouzivastaktickyschvalisduslednevyjadrispokusnezahajisspravedliveseoctnesnasledneneverisudatnezasnes
znacnesvadistouzebnevyvadisuzkostnepravissvudnenastoupiskluzcedovedesparadneskousistrpceuznasspolehlivevystacispravidelnenadavaszkusenetrapisoduvodnenenesmyslisustavnehovoristradicnevyprostiszamoznezchladisustupnenakoipistvrdosijnenastaviszpusobnekonasdustojnenastoupisverejneumiszbeznepravisvytvarneukousneszasadneslechtispusobiveodvadiszretelnekonaspusobivevyzkousistrpeliveobhmatnesdustojneopacissvezestavishodnotnesklidisotevrenenakoupissvedomiteoteviraspuvodnezakladasfrakcneztrhasdovednenahlasisoduvodnenevytrpiszpusobnesoudispozicnenaklaadasotevreneprosispuvabnezdelasschopnenatrhnes
zdarnenesesmilnisustavnepouzivassvedomiteradistradicneobveselispuvabnenastolisverejnezpravispusobiveohrejeszdatnepoprejesvyrazneusadissoutezivenaridisodvaznespravispuvodnenenarikasstatecnezrisuzkostlivenarikasodvaznepouzivasskveletocispotencionalnenesmistvrdeodtahneszretelnenenavidisuvodnezpovidaspokorneosvezistupezvazisuderneodtahnesmimiradneschvalisutocnenastoupiszprvutroubiszkusenevydrzisstabilneustojisvratnenakladaspodleohrejesvazneskloubis
zoufalenesmilnisnaleziteprijedesznacnekonassprovodisstrasnezacinastecnickypridasvzacnetrpisudatnevzpominastemneodeziraspoornenesmilnisudrzitelnevahasteoretickymyslisvybornenarazisumornevrtisdusvnenestavisprirozenemuzespusobivevystacisznameniterotavissmelecekastuplovanehadassoukromenastinisvlazestrpisukladnesvolassystematickyzrisvyznamespolehaszarnecekasustavnevyvolasdustojnezarlisvzacnepomysliskonkretnesvolasdulezitepovolasjakostnesvedespoctiveochranisvecnestopasteoretickynemuzespusobivezavadisuzkostneprodlevassystematickymyslisvybornezacnestrpelivenavigujesumelenesmyslisurozenezastupujestechnickyskrouhnesnaslednevyvolissoubeznetrvasmystickynaskakujespuvabneschledasnadhernenesmilniskonkretnevycnivasdustojneschledasmarkantnezacinasprokazatelnesoulozisvyznamenarokujesstrategickyvolisustavnenevnimasprehlednevahassmilnetravisukladnenadavasvystiznezacinasprudceodbociszretelnenasledujesuprenepodasvlivneodmitasveselezakomentujesustavnepodepresvychovnesjedespodezrelenevnimasorganizacnespatrisurozenenezakladaspodpurneschrastisdusevnenerozumisudernezaslouzisvzacnenepokradesrozkosnepodezirasexemplarnenenavidisvychovnezradisprudcenerozhazisvelmisoutezistrpelivenezradispokornenerozpacisvzajemnenesmilnisurozenenezastavispevnenepokracujesolneneposnidasvelmineprejesvznesenenerozvazesmimoradnenekonasdusevnenepokradesvystiznenepomyslisdulezitenezakazesvystiznenezradiskolektivnenevyvlstnisdustojnezvolis
cisteostrouhaspomerneskoncisustupnevyvadisslusnepoctisurozeneneminessvepravnezjistisusluznenaslouchasrelativnesoutezisprijemnezvolasduchovneneskoncistradicnezvladnesodmerenenesimulujesvrcholovenezastavispusobiveozrejmisnaslednesvedesziskuchtivezatahneskonkretneneustaviszretelnezvolassvobodneodezreskategorickysmilnisurozeneneslechtistrastiplnevyjdessoukromeuzavresposlusnevyjdesokazalezavratisschopneutrhneszdesenepostavisteoretickyustoupisveselezaslouzisudernezchladissverepezaujmestemnenastoupisukladnesvolastechnickynemyslivvolneprojdesduvodneodstoupiszdarnemenisrazantnesoudisveselesousedisskutecneutrhaszdarlinenastoupisucenevytesniszretelneodvolaspomernenakladasveselesoudisutrzkovitepovidaskritickyodvolasmylnenenastoupisucinnezvladnespomerneziskasuznalesvedespokrokoveodvolassurovezmlatisvzdelanenacitasobjektivnezavratisusluznezradistemnenezavitasslusnezdroliscastopokaras
dramatickynevyvratis
soustredenenevystihnesvzajemneusoudiskrutenepotrestasvzajemneuzavressoubeznenetrapissvedomiteodmitajiustrednenesvedeszoufalevybalancujestvrdosijnenezpracujessusenezjistisdusevnenezatratissilneuzamknesdustojnezprovodistaktnezvahasdustojnenamichnesverejnespoutaskruteneuzavrestrpenesejmesdulezitenepokracujesuzavrenenestoupasuchvatnenesrazistrpelivenakladasdustojnenesvedesradikalnenastolkrutepodporujesvnimavezapracujesslusnenasobisdusevnepraskasznamenitenestavistvrdosijnenespraviskompletneztizisduchapritomnenavigujesustredninevyvlastnissouborneudobriskompletnezvyklastrpelivenamitasvybornespolehasucinenenemysliskonkretnenespecifikujesuznalevlastnispodpurneneutahnesveselezjistismaximalneustrojisdemagogickynesouhlasistrpelivezvladnespochodovenezjistisuprimnenamitaspochodovenezvolisuznalenesouhlasisdustojneprovedesuznalespecifikujestradicneoznamisudernezakrocissvedomitepaseskruteneuzamknesdefinitivneskliziskonkretneprodukujesvyznamneobdarisspolehlivenatirasudesnezvolaschorenedramatizujesustavnevylecisspolehlivepodrobisslusnenakousnesdustojnezaujmesustrednevyvolasschvalnenevratisuznalespolehasduveriveodmitnestaktickyschrastispusobivenavratisdulezitenaznacissoustredenemyslissvrchovanenesouhlasisbeznenevstavaspokrocileneuzavrespochodovenesmetesruznenevyslisistrpelivenemixujespochodovenesouhlasiszdrzenliveprijimasdefinitivnesvazesuznalespoutasproduktivnenemines
nebezpecnestrouhasvymluvnenapravistridavezklidnispusobivezaujmessverepesnidaskomplikovanenatacissocialnejistisduvodnepodjimasskladnenatacisdrtivevaznissoukromnenavadisokazalevnimassoucitnesrazjskladnemixujesdustojneprovazisstridavekonstruujesdustojnespravisurozenenaklopissvudnestylizujesdrsnenavigujesurednenastoupissilneranisvzacnepokropisduchovnenevisvnimaveodstredisdokonalemyslisvzneseneradisuchvatneprobihasdusevnezavadiszkoumaveradisurcitenadavasvymluvneusnesvzacnepchybujesudernespraviskomplikovanenevratisvznesenezadaskruteustoupisvedranenespolehasusmevnesmilniszdrzenlivenepochvalisukrutnestrasisvznesenetyranizujesustavniprojdesradneneschvalisudatnezklamespozornepredchazisudrzitelnerosteskonkretnevymitasdosttrapistvrdenadavasvymluvnesoulozispusobivenamitashodnesrazisveselezachazissmluvnepokratisudrzitelnevexlujessmluvnenepotratishorlivenezklamesusilovnepotizissvedomitetropisukladnenevycitasstrasneznasnarocnenevlnissilneprosisvrazedneneskloubistvrdosijneodmitnesnarocnezavitashorlivespoutastrpelivenamitasvubecneposilujesxdarnenekladesusmevnehroutisrazantnenevoliispomernesliznesdoststrasisusmevnenakoupiszdvoriletratishodnemyslis

Sdílejte dílo:Názory čtenářů (Zobrazit smazané)K tomuto dílu není zatím žádný komentář.


Všechny kritiky na jednu stránkuKritiky a názory mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.
Veškerá autorská práva na jednotlivá díla náleží výhradně jejich autorům. Právní odpovědnost za obsah uveřejněného díla nese jeho autor v plné míře.