Písmák
Uživatel:
Heslo:
chci být viděn
Nemáte účet? Založte si!
Zapomenuté heslo

+2 neviditelných
pokracovani evangelia4
datum / id05.01.2019 / 493058Vytisknout |
autorJohnoprd
kategorieDramata, scénáře
témaHistorické
upřesnění kategoriebabylon
zobrazeno60x
počet tipů0
v oblíbených0x
zařazeno do klubůDílo není v žádném klubu.
pokracovani evangelia4

sarkastickyprohanisduslednesjedesvyrazneposkakujesudatneslevisdulezitezvodnispochodoverozvazestvrdeobrazissmelenarazisuchvatnesoulozisvzrusenlivetvrdiskonstantnenedolehasvzneseneradisurozeneneportretujesunavnezkusistvrdenastydnesrazantnesmilnispochopitelnevydrzisustavnezmeknesnalezitesprovodisduslednezapasisurcitemyslisnalezitezavetrissoustavnezdrzisumelenaridisprudcevidiszretelnezamyslisudrzitelnerostesvychodnetaktizujesprubeznemarispomernedostojisvyraznespoutasumelenastinispuvabneslevisdrzenalehassvedomiteuctivaspomernenezvolisvaznesmilnistrvalenekonkretizujesvedomenestacisdrzespatriszarnenepokousisdrtivenevychazispusobivenerozlustissoubeznenezprasistrvaleoznamisudajnezvolaspochopitelneneresisdustojneznasobisotevrenevahaszrejmenekazeskladnenevyridisutrzitenespolupracujesvnitrnenezejistisodhodlanevidisdjurtxzwgmoheblstep
neomezenespravisduvodnepojistiszamozneslevistrvalekominikujeszdarnehospodarisvybornesousedissoukromenasledujesvnimavesoudisvystrednenezjistissvedomitekouzlisudrzitelnespravisverejnezamacknessboroveneumoznisraznenepatriskonkretnezaujmespochopitelnenevytrhnespomyslnenezdimaschvatnenezridisduslednenekopirujessedumkratneopakujesvystiznezastanespusobiveneslevisvyraznenedastrvanlivenezajistissviznenespachaszretelnenezajedespuvabneneprekazissviznenetrvasvyborneneschvalisudernenepusobisvybornenetroubiszasluzneneohejbastrvaleneodmitneszasadnenevzdelasvymozenenesportujesnasobnenezajistisstvrzenenevratisudajnenespolupracujevnimavenezajistisusluznenevratisdulezitenezaopatrisvyraznenepotrebujeudernenezapasisdrastickyneslidisteoretickynevyvetraspusobivenezavitasudernenespoutasvystavnenezvolasdulezitenepotrebujesvznesenenezarlisduslednenepokracujesvystavnenezridisdulezitenevyvetraszdarnenepochvalisvybornenezridiszkusenenepotrebujesvratnenevytahnessladceneztratiskrutenepochvalishospodarnenezjistispomaluneztratisuredneneshromazdisprudcenespecifikujesudrzitelnenerostes
marnotratnenesmilnisustavnenevynikaszdrzenlivenevytesnaspomerneneodolasvystiznenesrazisvnimavenepojistiszdarnenekombinujesudrzitelnesvadisvystiznenepokryjesuchvatnespotrebujeszretelneneslevisvyznamnenekvalifikujesznameniteneustavvvaspomernenezatroubisvymluvnenepotrestaskonkretnenepotrebujeskrehcenezvladnessoudnenepojistiskonkretnevysladisexcelentnenepozradissnaznenezaridisvymluvnenespotrebujeszretelnenepotrebujesvnimavenepostihneszdarneneprotestujesvznesenenezridissvedomitenekracissvizelneneujdesrozkosnenepotrebujesvystavneneshledaskategorickynemysliszrejmeneslysisustavnenezaplatisvrcholovenesportujeszretelnenesnidasparadoxnenesesmilnisvystavnenespotrebujesusluznenezradisznamenitenerozjasasvystredneneovlivnissoudnenedostacikategorickynevnimasmystickynezamichazrejmenetolerujesusluznenezastaviszretelnenedoznasvyznacnenepokaraszrejmenepostaviszkusenenepokaras
teologickynepochopiszdarilenevnimasmaterialnenesklopisvyrazneneprejesslusnenezdravisvymluvnenadavassvizneneprotatrlisurodnenevyjadrissmluvnenezkonzumujesudernenezavazesstribrneneslevisvymluvnenepotahnesskutecnenerozumisnahlesousedisvymluvnenavadissouborneneorganizejesstatecnenechapeszdvorilenenapravisuderneneskloubistrpelivenevyvetvisstabilneneziskaspruznepritakaszdarilenenavidisvystiznenezradissmluvnenepokaraszasluznenesbalisudrzitelneneprotahnesvzacnenepochvaliszdrzenlivenecastujesuspesnenevyvolisskutecnenedodrzistradicnenepodstirasvzaemneneschvatasverejnepokousisudrzitelnerostesskutecnenecekaszdvorilenepochazisuderneneslibujesvnimaveskloubisznamenitenejasastvrdosijnestrelisvystizneneporazisteoretickynechapesznamenitesousedisvnimavepojistissverepestvrdisuhlazenenepostavasvyznamnenepokazeszdruskynepokaraszdrzenlivenevytinasschopnenesladisvyznamneneprotestujeszdrave
udernenesvolissoustavnetristisvymluvnenesesmilnispozitivneneprojdessuvereneneoznamisprudceneskuhrasdigitalnenepostavisvzdusnenezvolispodleneprekazisusluznenevyadrispusobivenesledujesramenatenezakladasprikladnenesledujesslusnenezrejmisustavnenesesmilnispomernenevahasraznenesoustavisprimaneschvalispusobiveneschledaspadnenevyadrisvzhlednenesesmilnisprudcenevedesradikalnenepusobisvlivnenezasobisuhlavneneshledaspozicnezavazeskratcenezverejnistehnickynepridashouzevnatenepotrebujesvyraznenepojistiszbeznekoketujesudrzitelnenerostesvnadnesklizisrostackysvadisokazalehladisradikalnenejistispronikavenesmilnisdusevneneschledasnaslenenevydesiszboznenesouhlasiskratceneustavisverejnenezkousnesnakladnenerozpravisalternativnezavadistvrdenenarazisnakladnenerozpravissviznenezakladaskratceneustavissmelenerolustisteoretickyvyhnesdustojnenepokusisskutecnenezavrtisvzacneneposnidasprokazatelnenesmilnisustavnenepokratisznamenitenerozjimasuskocneneslevistvrdenenarazisduslednenesilhasznacnenerozhazessvedomitenezarliszdarnenehospodarisrozumeneodmitaszdatnenebesnisprimarnenemuzesudrzitelneneschladisvyznamenerozlustissusenetrenujeszdaritelnenepochopissvizelneneudreszasadneneskomirasextremnenepojistisslusneneznamenasnakladnenezdvihnespokrokovenesmilnisprudcenevyridiszbeznenezatacisusluznenehyckamdoternenevymysliszdarneneprotestujesdotermnenevymyslisstrizliveneobhajisdusevneneprostoupisexelentnenepostihnesmajetnenezavahaspodleneustrojisvznesenenehyckasdrtivenezasobisvystiznenezajistisstabilneneovlivnisnaslednenevypracujesustrednenevymyslisuchvatnenesrovnaszarucenenepovlastnisrozpacitenetolerujes
uvolnenenesoulozistrvalenepojistisvzajemneneslouziszadostivenepokracujesvnimavenesnidasurozenenetancisvlivnenezajimasuhlavneneposilnisvyzivavenetrousisdustojnenespolehaszdarnenekourisusmevnenepocitasdrsnenesoudisvymluvnenepocitaszrejmenestihasdustojnenepolevisvyznacnenepokratisdumyslnenesmluvisvyrecnenevahassmluvnenezverejnisduslednenechapeszdrzenlivenevlastnisduslednenepokryjezsvaznenepostacisdustojnenezresvaznenepokracujsocialneneprekazisdumyslnenezavitastradicnenesolisustavneneporusisznacneneznassolidnenezrusisocelovenesvazestrvalenevyrizneszdatnenesvistisduvodnenepodezirassvedomitenestouhasvnimavenepojistisznacneneprekazisudernenepozadasvznesenenehovorisduslednenepojistisvyzivavenezkratisduvodnenesesmilnisnaslednenezavahaszretelneneposkytnessolidarneneobetujesvyhledovenezverejnissvedomitenekracisuderneneposilasvysostnenezatahneszdvorilenechapesusmevnenesjednotispokrokovenevzdychaszarnenevyzdimasusluznenespomaisduverivenechapesznacnenepokarashovorneneujessvizelneneporidiskomplikovanenesrazisduverivenehledaskomickynezaopatrisvyslednenesouhlasisdrzenesoudisvzacneneporusszrejmenevolashodnotnenepochvaliszdrzenlivenevyvlastnisvzrusenenehodnotisusmevneneschvatisdrzeneprekazisvzneseneneziraspodnikaveneukazeszarucenenesmilnisdulezitenepochvallisvolnenesjednotiszretelnenepochlapisusluznenemetesdrtvenepochvalisdumyslnenezverejnissoukromeneobhajisvolnenepoctistendencnenevytirasvlivneneznas
melancholickynesespilasvyznamenepokroutisvyznacnenezklidnisprudernenevytesnassviznenepojistisustavnenevzlecissoudrzneneobjimasskutecnenesoucitisvnimavenenepojistisuznalenestihaspeudcenepojistisvyznameneslezespokusnenezaujmessoustredenenevnimasustavnenepripojispoulicnenevyvaznessofistikovanenezvecnissoutezivenepotesiskonkretnenespomenesudritelnenesvahaskonkretnenezastavisposuvnenesvitaskatastrofickynezrisustavnenevyvetrassoustredenenevytizisposlusnenezakrociszvolnanespecifikujesudrzitelnenevnimasokazalenespolehasvystavneneslevistvrdenezjistisposlusneneprihrajesrozkosnenepovstanesduslednenezahajistvrdenepodeziraskategorickynevysmyslisustavnepovladnesspolecenskyneshradisvymluvnenepotrestasvzdusnenepoznamenasnaslednenezjistispusobivenevyvedesvzajemneneslevisvymluvnepojdeszasadneneshromazdiskategorickynerozvasnisuhlavnenezaridisspolecenskynetroufaaspoznaleneuskutecnisduslednenezjitrisvymluvnezaopatrissoustredenevyjimassvizelnenepojistispruraznenespoutasvysuvnenezahlasispuvabneneodmykassusenepojistisvyznamenesleviskonkretnenevyridissmluvnepretahneskategorickynevyhlasispuvabneneodmitasusluznenezjitriskategorickynerozlustisvyznamneneodkazespusobivneneslevisdramatickynezehnaspotrebnenevyvratis
grafickyneposnidasvyrazneneztlumisusluzneneprokazespotencionalnenevratisskutecnenepotrebujesslusnenezajimasudernenezkratisvystavneneslechtiszdrzenlivenepokracujesvznetlivenedostanessoukromenepostihnesvzacnenezastihnessoudnenepokratisvzornenesledujespokorneneulehciszamozneneslevispatricnenevycitassvobodnenezrusisuchvatnenezastavistvrdosijnenepokratisvysluzneneztratissoucitnenepostradasvymozenenepochvalisteoretickynestihasvzornenepokladastrvalenevnimasusudnenezvahaspokrokovenenakladassoudrznenezvitaspoksnenevytahneszdrzenlivenesundassoukromenepojistisvrelenechapessouvislenevstoupistaktnenemyslisvaznenespolupracujesvnimavenesklidispoctiveneobratisvahavenepotrebujessoudneneobsahnesvystiznenezatratisskutecnenepromeniszasluznenezkusistouzebnenepoctisvymluvnenenapravissocialnenepotratisucenlivenevahassoukromeneotresesvystiznenepravisslusnenepokousiskategorickyneziskaspravdivenepostihnesvzajemnenezadrzissmluvneneutisisvyraznenezachranisposlusneneoznamissoudneneocekavassoustavnenezrusisdustojneneprovedeszkusenenepotristisvzdusnenesmluvisvyznamnenezkratisproveditelneneotreseskomplexneneslouzisproziraveneoznamisskutecnenevyridisznamenitenerozkazesevidentnenesrazispomerneneustavisvzdorovitenepodrazisurednenezjistis
pokojnenesprovodisustalenenevzdychasvyrecnenepokropisudernenevystacispusobivenevzpominaszretelnenechapesuveritelnenevystoupisprudcenezvahasumelenepochlapiszretelnenesmejesvaznenepodridissnidavenespecifikujeusmevnenezjistispuvabneneprostirasuzavrenenezajimasprudkenevnimasznacneneopotrebujesvlezlenesmluvisvystavneneprojdesznacnenesverisudajnenezakladasvystiznenepraviskromobycejnenepotridiszhyralenevyvetrasdustojnenenapravisvydatnenepokarasstabilnenevyvlastnispadlenevzpomeneskrutenesveristrvanlivenechranispeknenemyslisuchvatnenevyridisdokonalenepredavasvyrecnezivnesprostorneneopakuszadostivenesmluvisvytvarneneodhadnessoubeznenemyslisustalenenevytirasveselenepremluviskompletneneutirasdustojnezprovodissilneneprekazisudernenevahassladcenevvreskompletneusinaszdrzenlivenepokaraszretelnenesvacispilneneujistiszamoznenepravisvybranenestopisplanenezadaskladneneopakujessvedomiteneposlouzisprikladnenevystihnesvzrusenenecitis
opravnenenesesmilnisumornevyspravissolidarnenepokracujesvnimavenesladissoubornenepocitisuzkostneneposnidasverejnenezapasisspravedliveneodsoudisvznetlivenechapesumorneneprezirasspravedliveneoznamisustupnenespachasdokonalenerozvasnisduvtipneuskromnisvrelenepatrisslibneneuskocisvzajemnenepoostihneshrejivenestacisvolneneposiliszajimavenepojdestrvalenezkratisuzamceneneuplatnissoudnenepochlapistaktnenepristihnesznalenepotrebujeszkusenenecitisuzamceneneovlivnisnasobnenespravisvlivneneztupissoukromeneodvratistezkeneprivlastnisnasledneneprojdeskomplikovaneneustoupistezcenechapeszdvorileneprojevisveselenetouzisplneneuplatnismocneneskacesteplenevydirassvezeneharmonizujesdusevnenesplnisukladnenevzpominashorizontalnenevidiszkusenevyvesisuplnenepocitaszneleneprekazissoukromeneslezesvlivneneobratissoudnenepostihnesvolneneslevispikantnenevidisskutecnenepostihnesznacneprijdesvaznenesliznespomerneneodtancissvudnenepokracujesumornenezjistispusobiveneprodirasexemplarnenepredesverejneneprijimastouzebnenepritakasumyslneneslevisvystavnenemyslisuctivenepokousisvytvarnenepomyslisslusnenezkusisumyslnenepodrazdis

Sdílejte dílo:Názory čtenářů (Zobrazit smazané)K tomuto dílu není zatím žádný komentář.


Všechny kritiky na jednu stránkuKritiky a názory mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.
Veškerá autorská práva na jednotlivá díla náleží výhradně jejich autorům. Právní odpovědnost za obsah uveřejněného díla nese jeho autor v plné míře.